അംഗീകാരമില്ലാത്ത സര്‍വകലാശകളില്‍ നിന്നുള്ള ബിരുദ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യക കമ്മിറ്റി