2020ലേക്കുള്ള കുടുംബ സൗഹൃദവേദി ലേഡീസ് വിംഗ് നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു