ഫ്രന്‍റ്സ് സോഷ്യല്‍ അസോസിയേഷന്‍ വനിതാ വിഭാഗം കരകൗശല പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു