അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധദിനത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ബഹ്‌റൈനും

മനാമ: എല്ലാ ഡിസംബർ 5 നും ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വികസനത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ ബഹ്‌റൈൻ ലോകത്തോട് പങ്കുചേരുമെന്ന് തൊഴിൽ, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി ജമീൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് അലി ഹുമൈദാൻ അറിയിച്ചു.

സന്നദ്ധസേവനത്തിന്റെ സുപ്രധാന സംഭാവനയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 1985 ഡിസംബർ 17-ന് എ/ആർഇഎസ്/40/212 പ്രമേയത്തിലൂടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വികസനത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി.

ഈ അവസരത്തിൽ, ഹുമൈദാൻ, ബഹ്‌റൈൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ റെക്കോർഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനം കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ രാജ്യം സ്വീകരിച്ച സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൊഴിൽ സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 632 എൻ‌ജി‌ഒകൾ ഉണ്ടെന്നും ഇത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും സുഗമമാക്കുന്നതിലുമുള്ള ബഹ്‌റൈന്റെ നേതൃത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.