ബഹ്‌റൈൻ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്‌സ് (ബിഡിഎഫ്) സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓഫീസർമാരുടെ ബിരുദദാനച്ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു

മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്‌സ് (ബിഡിഎഫ്) ബിഡിഎഫ് യൂണിറ്റുകളിലൊന്നിൽ വെച്ച്
സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓഫീസർമാരുടെ ബിരുദദാനച്ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് മേജർ ജനറൽ ഗാനിം ഇബ്രാഹിം അൽ ഫോധാലയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശീലനത്തിന്റെ സെഷൻ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ അവതരണം ഇവന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ബിരുദധാരികൾക്ക് ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉയർന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചവർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും നൽകി.