കലാവിസ്മയം തീര്‍ക്കാന്‍ ‘കാലിഡോസ്‌കോപ്’ ഒരുങ്ങുന്നു