കുടുംബ സൗഹൃദവേദി 22-ാമത് വാര്‍ഷിക ആഘോഷം ഫെബ്രുവരി 20 ന്