ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലീഫ് ഫണ്ട് (ഐസി‌ആർ‌എഫ്) 140 തൊഴിലാളികൾക്ക് കുപ്പിവെള്ളവും പഴങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു

മനാമ: ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലീഫ് ഫണ്ട് (ഐസി‌ആർ‌എഫ്) സൽമാബാദിന് സമീപമുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലെ 140 തൊഴിലാളികൾക്ക് കുപ്പിവെള്ളവും പഴങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. വേനൽക്കാലത്ത് ഐസി‌ആർ‌എഫ് ഒരുക്കിയ ‘ദാഹം-ശമിപ്പിക്കുക’ പ്രോഗ്രാമിലെ ഏഴാമത്തെ സീരീസാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. വിവിധ വർക്ക് സൈറ്റുകളിൽ 8 മുതൽ 10 ആഴ്ച വരെ ഈ പ്രതിവാര ഇവന്റ് തുടരാൻ ഐസി‌ആർ‌എഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.