എൻ‌പി‌ആർ‌എ യുടെ പുതിയ ഓൺലൈൻ സേവനം ‘സ്കിപ്ലിനോ’ ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കും

മനാമ: നാഷണാലിറ്റി, പാസ്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് അഫാർസ് ( എൻ‌പി‌ആർ‌എ) നിയമനങ്ങൾ ഓൺ‌ലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ സേവനം ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ‘സ്കിപ്ലിനോ’ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താകൾക്ക് മനാമയിലെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നാഷണാലിറ്റി, പാസ്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് അഫാർസ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി നിയമനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്കിംഗ്, റദ്ദാക്കൽ, മാനേജിംഗ് എന്നിവ എളുപ്പമാക്കുന്ന ‘സ്കിപ്ലിനോ’ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപേക്ഷകർ‌ക്ക് എൻ‌പി‌ആർ‌എ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നേരിട്ട് വ്യക്തിപരമായി റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യാനും സേവനങ്ങളുടെ നൂതന നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യം മുഹറഖ് സെക്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സിൽ ഈ സംവിധാനം സജീവമാക്കിയിരുന്നു. ‘സ്കിപ്ലിനോ’ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ ഇടപാടുകൾ എളുപ്പത്തിലും സുഗമമായും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.