ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആഘോഷമായി “ലുലു സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവൽ”